+48 690 036 500  |  +48 32 413 15 55 transport@tvm.net.pl

Wybory Przedstawicieli pracowników – TVM Transport&Logistics sp. z o.o.

Dzień dobry,
 
uprzejmie informuję, że po raz drugi w tym roku organizujemy w Spółce wybory przedstawicieli pracowników.
 
Tym razem prosimy Państwa o wybór swoich przedstawicieli w związku z następującymi zagadnieniami:
  1. wybór podmiotu (instytucji finansowej), z którym zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi;
  2. wprowadzenie w Spółce ruchomego czasu pracy umożliwiającego różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach.
Dla każdego z dwóch wymienionych wyżej zagadnień potrzebna jest odrębna reprezentacja pracowników. Innymi słowy – wybrane będą dwie grupy Państwa przedstawicieli.
 
Chcielibyśmy mieć możliwość konsultacji z Państwem w tych sprawach,  więc  zachęcamy, żeby każdy z Państwa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku, do 15:00, wskazał po jednej osobie spośród zatrudnionych w spółce będącej Państwa pracodawcą do każdej z dwóch kwestii, jako swoich oczekiwanych przedstawicieli. Wskazanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS, zawierającej imię i nazwisko przedstawiciela, na podany nr telefonu: 517 110 739.
 
Prosimy o stosowanie się do następujących zasad:
  1. o ile z treści wiadomości SMS nie będzie wynikało inaczej, to osoba wskazana jako pierwsza będzie uznana za Państwa oczekiwanego przedstawiciela w sprawach związanych z wyborem podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, a osoba wskazana jako druga będzie uznana za Państwa oczekiwanego przedstawiciela w sprawach związanych z wprowadzeniem w Spółce ruchomego czasu pracy;
  2. jeśli wskażą Państwo jedynie jedną osobę, to będzie ona uznana za Państwa oczekiwanego przedstawiciela w obu kwestiach, o ile z treści wiadomości e-mail nie będzie wynikało inaczej;
  3. przedstawicielami do każdej z kwestii zostaną wybrane trzy osoby z największą liczbą głosów, pod warunkiem uzyskania zgody każdej z nich na przyjęcie tej roli;
  4. w razie braku zgody osoby, o której mowa w punkcie 3., przedstawicielem zostanie pracownik z kolejną najwyższą liczbą głosów;
  5. w przypadku, gdy tę samą liczbę głosów uzyska większa liczba pracowników, niż pozostaje miejsc do obsadzenia – przedstawicielem zostanie osoba o dłuższym stażu pracy.  

Zarząd TVM Transport&Logistics sp. z o.o.