+48 690 036 500  |  +48 32 413 15 55 transport@tvm.net.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka TVM Transport & Logistics sp. z o.o., z siedzibą w Studzienicach (43-215) przy ul. Jaskółek 20F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798422, NIP: 6381838877, REGON: 384257402  (dalej: „Administrator”), która prowadzi rekrutację na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

Wysyłając do nas swoje zgłoszenie rekrutacyjne, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Administratora, Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając je nam w zgłoszeniu rekrutacyjnym, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem ochronadanych@tvm.net.pl.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani  dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata lub do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata a następnie przez okres 6 m-cy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w którym zgłoszenie zostało przesłane.

Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać dostawcom systemów informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  Pana/Pani  dane nie są udostępniane innym administratorom.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

– listownie- pod ww. adresem korespondencyjnym ;

– telefonicznie: (22) 531 03 00;

– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.